Кожа

Кожата е надворешната обвивка на човековото тело и претставува најголем орган. Кај новороденче има површина од 2 500 cm2, но со растење површината се зголемува до 18 000 cm2 кај возрасен. Кај новороденчето, на кожа отпаѓа 13% од неговата тежина во споредба со возрасните каде отпаѓа 3%. Токму ова и дава посебно значење на кожата како орган кај бебињата. Кожата е првата бариера кај новороденчето кое се сретнува со различните моќни фактори на околината, на кои било изложено новороденчето, штом излезе од сигурната интраутерина средина на мајката.